Algemene voorwaarden SW Arbeidsrecht

ARTIKEL 1 ALGEMEEN

 1. SW Arbeidsrecht, is een eenmanszaak, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 64924823, die ten doel heeft het uitoefenen van de rechtspraktijk en het verrichten van juridische diensten in de ruimste zin van het woord en zich met name richt op het arbeidsrecht en alles wat daarmee te maken heeft. Haar (hoofd)vestiging is in Amersfoort.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Op de opdracht aan SW Arbeidsrecht zijn uitsluitend de algemene voorwaarden van SW Arbeidsrecht van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op gewijzigde of aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten of als er aan de zijde van opdrachtgever sprake is van rechtsopvolging. Andere voorwaarden gelden niet, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing ten behoeve van iedere (rechts)persoon die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van een opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk zijn.

ARTIKEL 3 DE OPDRACHT

 1. Opdrachtgever is gehouden om SW Arbeidsrecht tijdig alle medewerking, informatie, documenten, contracten en bewijsstukken te verstrekken die SW Arbeidsrecht nodig heeft voor een goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de aan SW Arbeidsrecht ter beschikking gestelde informatie, documenten, contracten en bewijsstukken, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
 2. De uitvoering van aan SW Arbeidsrecht verleende opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart SW Arbeidsrecht voor alle aanspraken van derden ter zake, redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen.
 3. SW Arbeidsrecht is steeds bevoegd zich te laten bijstaan door derden, dan wel de werkzaamheden te laten uitvoeren door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) is uitdrukkelijk uitgesloten. Bij het inschakelen van derden betracht SW Arbeidsrecht de nodige zorgvuldigheid en voert zij zoveel als nodig overleg met de opdrachtgever. Iedereaansprakelijkheid van SW Arbeidsrecht voor fouten of tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. SW Arbeidsrecht heeft het recht om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de
  opdrachtgever te aanvaarden.
 4. SW Arbeidsrecht zal bij de uitvoering van de opdracht de vertrouwelijkheid van de relatie met opdrachtgever zo goed als mogelijk waarborgen. De opdrachtgever verleent toestemming om binnen de organisatie van SW Arbeidsrecht en aan derden door wie SW Arbeidsrecht zich laat bijstaan dan wel de werkzaamheden laat uitvoeren, gegevens ter beschikking te stellen voor zover dat nuttig is in verband met de behandeling van de opdracht dan wel het relatiebeheer. De opdrachtgever geeft toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van e-mail.
 5. Het is opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan de door SW Arbeidsrecht geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest aan derden ter beschikking te stellen
  en/ of te exploiteren. Het auteursrecht op vervaardigde werken blijft (ook na schriftelijke toestemming) berusten bij SW Arbeidsrecht.

ARTIKEL 4 BETALING

 1. Voorschotten, werkzaamheden en kosten worden periodiek aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van veertien dagen, te rekenen vanaf de datum van de factuur. Indien de opdrachtgever een aan
  hem verzonden factuur niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, verkeert hij automatisch in toerekenbaar verzuim, zonder dat een nadere schriftelijke ingebrekestelling is vereist.
 2. De door SW Arbeidsrecht verrichte werkzaamheden worden in rekening gebracht op basis van de bestede tijd vermenigvuldigd met het voor de opdracht geldende honorarium, tenzij voorafgaand anders met de opdrachtgever is overeengekomen. Het honorarium en de kosten waarvoor dat verplicht is, worden vermeerderd met BTW. Het honorarium is gebaseerd op een uurtarief en reiskosten op basis van vergoeding per kilometer. Kosten van derden worden zonder opslag of korting integraal doorbelast.
 3. SW Arbeidsrecht is gerechtigd de voor de berekening van het honorarium gehanteerde tijdseenheid, hoogte uurtarieven en reiskostenvergoeding periodiek, doch niet vaker dan één keer per half jaar, te wijzigen voor zowel
  reeds aangenomen als nieuwe opdrachten.
 4. Uitgangspunt is dat SW Arbeidsrecht maandelijks factureert. SW Arbeidsrecht is te allen tijde gerechtigd tussentijds te declareren. Bovendien is SW Arbeidsrecht steeds gerechtigd om voorafgaand aan of ter voortzetting van de werkzaamheden van de opdrachtgever een of meerdere verrekenbare voorschotten te verlangen. Bezwaren tegen de facturen dienen op straffe van verval, binnen 4 weken na declaratiedatum door SW Arbeidsrecht te zijn ontvangen.
 5. Bij gebreke van (tijdige) betaling van een factuur of voorschot is SW Arbeidsrecht gerechtigd na voorafgaande aankondiging de werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken. SW Arbeidsrecht is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van het niet aanvangen, opschorten of staken van werkzaamheden. SW Arbeidsrecht is gerechtigd het voorschot te verrekenen met niet betaalde facturen van de opdrachtgever in de betreffende of in andere zaken.

ARTIKEL 5 KANTOORKLACHTENREGELING

 1. 1. Indien er sprake is van een klacht, zal SW Arbeidsrecht deze afhandelen volgens de Kantoorklachtenregeling. De procedure is beschreven in het Kantoorhandboek van SW Arbeidsrecht dat op haar site te vinden is en waarover meer algemene informatie te vinden is op de site van De Nederlandse Orde van Advocaten https://www.advocatenorde.nl/3295/advocaten/klachten-en-geschillenregeling-advocatuur.

ARTIKEL 6 AANSPRAKELIJKHEID

 1. SW Arbeidsrecht is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derving van inkomsten/ winst van opdrachtgever en/ of indirecte schade en/ of gevolgschade.
 2. De aansprakelijkheid van SW Arbeidsrecht (beroepsaansprakelijkheid en de aansprakelijkheid voor schade aan personen of zaken) is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering van SW Arbeidsrecht wordt uitgekeerd, vermeerderd met het door de verzekeraar gehanteerde eigen risico.
 3. Indien om welke reden ook geen uitkering krachtens de bedoelde (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van SW Arbeidsrecht beperkt tot het exclusief omzetbelasting en verschotten berekende honorarium dat de opdrachtgever verschuldigd is of zou zijn voor die opdracht, waarvan de werkzaamheden deel uitmaken die tot de aansprakelijkheid van SW Arbeidsrecht hebben geleid, gedurende het desbetreffende jaar tot een maximum bedrag van € 5.000,–.
 4. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens SW Arbeidsrecht in verband met de uitvoering van de door SW Arbeidsrecht verrichte werkzaamheden, vervallen na één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. In alle gevallen vervallen voornoemde rechten en andere bevoegdheden na twee jaar na de uitvoering van de werkzaamheden door SW Arbeidsrecht.

ARTIKEL 7 TOEPASSELIJK RECHT/ BEVOEGDE RECHTER

 1. De rechtsverhouding tussen SW Arbeidsrecht en de opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en SW Arbeidsrecht voortvloeien kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan een Nederlandse rechter.

Typ en druk op Enter om te zoeken